หน้าแรก ข่าวสาร การฝึกเทคนิค ผลงาน เว็บบอร์ด สมาชิก สมัครกรีฑา คลิ๊กให้กำลังใจ
MbID Pw | สมัครสมาชิก | ลืมรหัส |

ครอบครัวพนมแก่นณ์
ส่งข้อความใหม่
ข่าวสาร
เรื่อง : การแข่งขันกรีฑานักเรียน จังหวัดกาฬสินธุ์รายละเอียด :
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ในส่วนภูมิภาค ได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมกีฬา ของสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่จะช่วยเสริมสร้าง พัฒนาสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรงสมบูรณ์ และเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการกีฬาของนักเรียน นักศึกษา ให้มีมาตรฐานสูงยิ่งขึ้น จึงได้จัดแข่งขันกรีฑานักเรียน จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยกาหนดหลักเกณฑ์ไว้ดังต่อไปนี้
๑. การกาหนดประเภทการแข่งขัน
รุ่นการแข่งขันแบ่งออกเป็น ๖ รุ่น ดังนี้ รุ่นอายุไม่เกิน ๘ ปี รุ่นอายุไม่เกิน ๑๐ ปี รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี รุ่นอายุไม่เกิน ๑๔ ปี รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี และรุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี
๒. กาหนดวันรับสมัคร
รับสมัครวันจันทร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ พร้อมส่งหลักฐานนักกีฬา (รับสมัครวันเดียวเท่านั้น) ณ สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ โทร ๐๔๓-๘๑๑๓๘๖ หรือ เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจาอาเภอ ทุกอาเภอ
๓. วันแข่งขัน วันที่ ๑๘ – ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
๔. รายการที่ทาการแข่งขัน
รุ่นอายุไม่เกิน ๘ ปี
๖๐ เมตร
๘๐ เมตร
๘ X ๕๐ เมตร
กระโดดไกล

รุ่นอายุไม่เกิน ๑๐ ปี
๖๐ เมตร กระโดดไกล
๘๐ เมตร
๑๐๐ เมตร
๘ X ๕๐ เมตร

รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี
๑๐๐ เมตร
๒๐๐ เมตร
๘ X ๕๐ เมตร
๔ X ๑๐๐ เมตร
กระโดดไกล
กระโดดสูง
ทุ่มนาหนัก

รุ่นอายุไม่เกิน ๑๔ ปี
๑๐๐ เมตร
๒๐๐ เมตร
๔๐๐ เมตร
๔ X ๑๐๐ เมตร
๔ X ๔๐๐ เมตร
กระโดดไกล
กระโดดสูง
ทุ่มนาหนัก
พุ่งแหลน

รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี
๑๐๐ เมตร ๘๐๐ เมตร
๒๐๐ เมตร ๑,๕๐๐ เมตร
๔๐๐ เมตร
๔ X ๑๐๐ เมตร
๔ X ๔๐๐ เมตร
กระโดดไกล
กระโดดสูง
ทุ่มนาหนัก
พุ่งแหลน

๕. รางวัลการแข่งขัน ลาดับที่ ๑ – ๓ ของแต่ละรุ่นจะได้รับเหรียญรางวัลพร้อมเกียรติบัตร
๖. รุ่นอายุ ๑๘ ปี นักกีฬาที่ได้รางวัลชนะเลิศจะได้เป็นตัวแทนจังหวัดกาฬสินธุ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
นักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๗ (รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาเขต ๔) ต่อไป

ไฟล์แนบ : 120150522_111657กรีฑา ประกาศสำนักงานการท่องเที่ยวกีฬาและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์.pdf

 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 เวลา 11:16 น.

นานาสาระ อาจจะมีบางเรื่องที่คุณยังไม่รู้
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นครับ
ความคิดเห็น
โดยคุณ :
Email :
ย่อหน้า ตัวหนา

คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ
เลือกรูป ขนาดห้ามเกิน . 100 kb
รหัสยืนยัน :  
   วัชิระ พนมแก่นณ์ (ฟ้าลั่น) ผู้ฝึกสอน ครอบครัว พนมแก่นณ์
  เลขที่ 334 หมู่ที่ 1 ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46110 หมายเลขโทรศัพท์ : 06-321-51-321


นานาสาระ อาจจะมีบางเรื่องที่คุณยังไม่รู้